Итгэлцлийн зээл

Зээлийн агуулга, зорилго

Итгэлцлийн дансанд хүүтэй мөнгө байршуулсан иргэдэд мөнгөний хэрэгцээ гарсан тохиолдолд итгэлцлийн мөнгөн хөрөнгийг барьцаалан зээл олгоно.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Итгэлцлийн хэмжээний 80%-тай тэнцэх Итгэлцлийн хугацаанд 3%