Автомашины зээл

toyota3

1. Машинаа унаад авах зээл

Зээлийн агуулга ,зорилго

Иргэн бизнесийн үйл ажиллагаа болон өрхийн хэрэглээнд зориулан өөрийн эзэмшлийн автомашинаа унаж явах нөхцөлтэйгөөр барьцаалан зээл олгож санхүүгийн хэрэгцээг хангах

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Автомашины зах зээлийн үнэлгээний 30-40 % 1-12 сар хүртэл    3.5%-4.5%

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материал

/Хувиараа бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол – Хар дэвтэр, Ажил гүйцэтгэлийн гэрээ хэлцэл, Банкны дансны хуулга

Тогтмол цалин орлоготой бол- Нийгмийн даатгалын дэвтэр, Цалингийн картны дансны хуулга/

2. Машинаа хадгалуулаад авах зээл

Зээлийн агуулга, зорилго

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн бизнесийн болон хувийн хэрэглээнд зориулан өөрийн эзэмшлийн автомашинаа ББСБ-н гэрээт гаражид хадгалуулж барьцаалан олгох судалгаагүй зээл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Автомашины зах зээлийн үнэлгээний 50-70 % 3-6 сар хүртэл 3.9%

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материал