Бизнесийн зээл

Зээлийн агуулга,зорилго

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, техник технологио сайжруулах, өргөтгөх, шинэчлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулан богино дунд хугацаагаар олгогдох зээл

Зээл олгох дээд хэмжээ

Шаардлага хангасан зээлд барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд түргэн борлогдох үнэлгээг харгалзан үзэж зээлийг өндөр гаргана.

Барьцаа хөрөнгөд тавигдах шаардлага

.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү/сарын/
            Төгрөг
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний 40% хүртэл 1-18 сар    3.9%-4.5%

 

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материал

/Хувиараа бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол – Хар дэвтэр, Ажил гүйцэтгэлийн гэрээ хэлцэл, Банкны дансны хуулга

Тогтмол цалин орлоготой бол- Нийгмийн даатгалын дэвтэр, Цалингийн картны дансны хуулга/