Санхүүгийн тайлан

 
Санхүүгийн үзүүлэлт /мянган төгрөгөөр/

  АКТИВ
Үзүүлэлтүүд 2010 2011 2012 2013
Мөнгөн хөрөнгө    251,988.00    167,732.00         53,573.00         49,000.00
Зээл /цэвэр/    144,004.00    420,966.00        993,564.00     1,947,390.00
Бусад актив        4,975.00      10,864.00         32,720.00         60,931.00
Үндсэн хөрөнгө      23,012.00      31,879.00         36,429.00         35,582.00
Өмчлөх бусад үндсэн хөрөнгө
  Нийт актив  423,979.00  631,441.00  1,116,286.00  2,092,903.00
 
ПАССИВ
Үзүүлэлтүүд 2010 2011 2012 2013
Банк, санхүүгийн        187,600.00
байгууллагаас авсан
богино хугацаат зээл
Банк, санхүүгийн  -
байгууллагаас авсан
урт хугацаат зээл
Хоёрдогч өглөг  -
Бусад пассив        2,826.00      10,240.00         21,492.00         44,618.00
Өөрийн хөрөнгө    421,153.00    621,201.00     1,094,794.00     1,860,685.00
  Нийт пассив  423,979.00  631,441.00  1,116,286.00  2,092,903.00
 

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Үзүүлэлтүүд        2,010.00 2011 2012 2013
Нийт орлого      42,057.00 204,964 418,938 875,954
Нийт зардал      18,553.00 38,245 59,391 24,964
Татварын өмнөх ашиг      23,504.00    166,719.00        359,547.00        850,990.00
Татвар        2,350.40      16,671.90         35,954.70         85,099.00
  Цэвэр ашиг    21,153.60  150,047.10     323,592.30     765,891.00
 

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлтүүд        2,010.00        2,011.00           2,012.00           2,013.00
Хөрөнгийн байдлын үнэлгээ/Үндсэн хөрөнгө эзлэх хувь/ 5.44% 5.04% 3.26% 2.92%
Ашигт ажиллгааны үнэлгээ/Нийт ашгийн түвшин/ 50.29% 73.20% 77.24% 87.43%
Санхүүгийн байдлын үнэлгээ/Эргэлтийн хөрөнгийн харьцаа/ 46.34% 16.91% 3.25% 1.78%
Өсөлтийн үнэлгээ/Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц/ 0.32% 1.18% 5.99% 11.02%